© 2017 Σχολή Πρακτικής Φιλοσοφίας - All rights reserved